roboty drogowezmni

21 kwietnia wykonawca sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krzemionki w miejscowości Brzozówka zamierza przystąpić do kontynuowania robót związanych z odtworzeniem nawierzchni. Prace będą prowadzone na odcinku od skrzyżowania z ul. Zielona Droga do miejsca, w którym zabudowana została ostatnia studnia kanalizacyjna. Należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w dojazdach do posesji oraz ruchu pieszym w godzinach od 7.00-15.00 oraz czasowym zamknięciem drogi w dniu asfaltowania. Prace potrwają do dnia 24.04.2020 r.


Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozówka jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.