3.png

 Struktura gruntów w Gminie Zielonki

 Ogólna pow.
gruntów
 Użytki rolne   Grunty leśne oraz
zadrzewione i zakrzewione 
 Grunty zabudowane
i zurbanizowane 
 Grunty pod
wodami 
 Nieużytki   Tereny różne 
 4858 ha  4422 ha  123 ha  272 ha  17 ha   14 ha  10 ha 
  100 %  91,02 %  2,53 %  5,59 %  0,34 %  0,28 %  0,20 %

 

 Struktura użytków rolnych w Gminie Zielonki

 Ogólna pow. użytków rolnych  Grunty orne   Sady  Łąki trwałe   Pastwiska trwałe   Grunty rolne
zabudowane 
 Grunty pod
stawami
 Grunty pod rowami
 4422 ha  3432 ha   416 ha  185 ha  123 ha  261 ha  0 ha  5 ha
 100 %  77,61 %  9,40 %  4,18 %  2,78 %   5,90 %  0 %  0,11%

 

 

Struktura  klas bonitacyjnych użytków rolnych w Gminie Zielonki

Klasa bonitacyjna  II  III  IIIa  IIIb  IV  IVa  IVb  VI  Razem 

 Pow. geodezyjna
użytków rolnych (ha)

 67    1090    132    1781    644    88    220    73    67    18    4180 
 Pow. geodezyjna
użytków rolnych (%)
 1,6   26,1   3,2   42,6   15,4   2,1   5,3   1,7   1,6   0,4   100