1.png

W oparciu o Uchwałę Rady Gminy Zielonki Nr XXVI/53/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku – Wójt Gminy Zielonki rozpoczyna z dniem 25 maja 2017 roku  konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Zielonki w sprawie propozycji zmiany Statutów Sołectw Gminy Zielonki.

Czytaj więcej: Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Zielonki w sprawie propozycji zmian Statutów Sołectw...

Wójt Gminy Zielonki podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji społecznych dotyczących Uchwały Nr XXIV/3/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki do nowego ustroju szkolnego oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki. - WEJDŹ

Stosownie do stanowiska organu administracji rządowej w sprawie procedowania uchwał w związku z wdrażaną reformą oświatową, prowadzone będą konsultacje społeczne na temat   dostosowania sieci gminnych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz zmiany Uchwały Nr XVII/19/2008 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach` podstawowych prowadzonych przez Gminę Zielonki.

Czytaj więcej: Konsultacje na temat projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez...

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.” wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

Czytaj więcej: Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.