2.png

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.” wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

Czytaj więcej: Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.” wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.). Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XLII/41/2010 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 304/2015 Wójta Gminy Zielonki z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r”.

Czytaj więcej: Konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz...

W dniu 20 maja 2015 roku Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego  przedłożył Radzie Gminy Zielonki do zaopiniowania projekt planu ochrony Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. Podstawę do wyrażenia opinii stanowi art. 19 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.). W związku z powyższym przed zajęciem ostatecznego stanowiska  Rady Gminy Zielonki w tej sprawie, przedkładamy projekt uchwały oraz przedmiotowy plan ochrony Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego i  prosimy o składanie ewentualnych uwag do dnia 8 czerwca 2015 roku

Informacja w załączeniu – pobierz pliki (*.pdf) 

PLAN OCHRONY DŁUBNIAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO - pobierz plik (*.pdf) 
Mapy (uwaga duże pliki!):
 - pobierz plik (*.pdf)
 - pobierz plik (*.pdf)
 - pobierz plik (*.pdf) 
 - pobierz plik (*.pdf)
 - pobierz plik (*.pdf)
- pobierz plik (*.pdf)
- pobierz plik (*.pdf)